Περίληψη

Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος, παρουσιάστηκαν διαφορετικοί ορισμοί για την περιγραφή του όρου «ευεξία». Εξηγήθηκε πως διάφοροι παράγοντες όπως η κοινωνία, μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή του παιδιού και πως το κάθε παιδί πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τις δικές του συνθήκες επιβίωσης. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι έξι διαστάσεις ευεξίας όπως ορίζονται από τη UNICEF και πως η ευεξία ενός παιδιού μπορεί να επηρεαστεί από την ομάδα αναφοράς με την οποία συγκρίνουν τον εαυτό τους.

Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος εστιάζεται στον όρο «ποιότητα ζωής» και πως μπορεί να μετρηθεί. Αναφορικά με την ποιότητα ζωής των παιδιών, αναφέρεται πως παράγοντες όπως η κοινωνίας μπορούν να την επηρεάσουν και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι πως η ποιότητα ζωής διαφέρει σημαντικά ανάμεσα σε παιδιά από όλο τον κόσμο. Η ενότητα συνεχίζει με τη συμβολή της Σύμβαση περί Δικαιωμάτων του Παιδιού, που έφερε σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 30 χρόνια, όσον αφορά θετικές αλλαγές σε υλικές πραγματικότητες στη ζωή παιδιών από ευάλωτες ομάδες. Συνεχίζει με την περιγραφή της ποιότητας ζωής σε διάφορες πόλεις του κόσμου και τους 11 δείκτες ποιότητας ζωής όπως αναφέρονται στο βίντεο από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας «Δείκτης Καλύτερης Ζωής», αναφέροντας πως κάποιες χώρες βαθμολογούν τους δείκτες σύμφωνα με την ποιότητα ζωής στη χώρα τους.