Θέμα 6 Ανάλυση Ποιότητας Ζωής Μέσα Από τα Άρθρα 27, 29 και 31

Εκτός από την ανάλυση των τεσσάρων Αρχών της Σύμβασης, μια ανάλυση της ποιότητας ζωής μέσω των Άρθρων 27, 29 και 31 της Σύμβασης θεωρείται επίσης απαραίτητη, καθώς τα Άρθρα αυτά σχετίζονται σε γενικό επίπεδο με την ανάπτυξη του παιδιού, και σε ένα εξειδικευμένο επίπεδο με την παιδαγωγική προσέγγιση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καθώς η ποιότητα ζωής συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, η διασύνδεση με το Άρθρο 27 καθίσταται προφανής, καθώς αναφέρεται συγκεκριμένα στην κάλυψη των βασικών αναγκών του παιδιού, όπως η διατροφή, τα ρούχα και η στέγαση, οι οποίες πρέπει να πληρούνται έτσι ώστε το παιδί να αναπτύσσεται και να βιώνει ψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.

Το Άρθρο 29 ορίζει τους στόχους της εκπαίδευσης ως προς την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και των ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων του παιδιού στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, την ανάπτυξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς, την ταυτότητα, τις αξίες, την προετοιμασία για συμμετοχή σε δημοκρατικές, ειρηνικές κοινωνίες και τον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον. Με την επίτευξη αυτών των στόχων, η εκπαίδευση μπορεί να καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος της ποιότητας ζωής των παιδιών.

Τέλος, η Σύμβαση στο Άρθρο 31 αναγνωρίζει το παιχνίδι, την ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο ως δικαίωμα του παιδιού και ταυτόχρονα υποχρεώνει τα κράτη να παρέχουν κατάλληλες και ίσες ευκαιρίες στα παιδιά για να συμμετέχουν, καθώς τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και του ελεύθερου χρόνου και οι ευκαιρίες ανάπαυσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού.

Για μια πιο εκτενή ανάλυση των Άρθρων 27, 29 και 31 διαβάστε το έγγραφο «Ανάλυση της Ποιότητας Ζωής Μέσα Από τα Άρθρα 27, 29 και 31».