Θέμα 5 Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Η Επιτροπή δημιουργεί κατευθυντήριες γραμμές για τα Κράτη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού, δημοσιεύοντας Γενικά Σχόλια (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11). Τα Γενικά Σχόλια αναλύουν νομικά τα Άρθρα, τα συνδέουν με τις γενικές Αρχές της Σύμβασης και άλλα δικαιώματα, περιγράφουν το πλαίσιο για την πραγματοποίηση κάθε δικαιώματος και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθορίζουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των ευάλωτων ομάδων που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή κάθε δικαιώματος και περιγράφουν τις υποχρεώσεις του Κράτους. Τέλος, η Σύμβαση συνοδεύεται από τρία προαιρετικά πρωτόκολλα (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx): σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία και σχετικά με τη διαδικασία παραπόνων.