Θέμα 5 Η Αρχή της Συμμετοχής

Τέλος, η Αρχή της Συμμετοχής διατυπώνεται στο Άρθρο 12 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο ένα παιδί πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσει τη γνώμη του σε θέματα που το αφορούν και η γνώμη του  πρέπει να ληφθεί υπόψη, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητάς του.  Όπως επισημαίνουν οι Hodgkin & Newell (2007), το παιδί εκφράζοντας τις απόψεις του, συμμετέχει ενεργά σε διάφορα πλαίσια.  Οι ίδιοι συγγραφείς τονίζουν ότι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στο παιδί. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου ένα παιδί να διαμορφώσει ενημερωμένη άποψη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές προοπτικές. Περιλαμβάνει επίσης την παροχή ανατροφοδότησης στο παιδί σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η γνώμη του έχει ληφθεί υπόψη και τον βαθμό στον οποίο ικανοποιήθηκε η επιθυμία του.