Θέμα 4 Το Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η Σύμβαση συνίσταται από 54 άρθρα, που αφορούν συγκεκριμένα τις ανάγκες των παιδιών. Το παιδί ορίζεται στη Σύμβαση ως το άτομο από την ημέρα της γέννησης έως 18 ετών. Τα δικαιώματα χωρίζονται σε 3 κύριες κατηγορίες: προστασία, παροχές, συμμετοχή (Council of Europe, 2012). Τα όρια μεταξύ των τριών κατηγοριών μπορεί να μην είναι ευδιάκριτα, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αυστηρή κατηγοριοποίηση των δικαιωμάτων σε μία μόνο από τις τρεις κατηγορίες μπορεί να είναι ανακριβής ή ασαφής και ταυτόχρονα εκτός εστίασης για όσους εργάζονται στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού.  Αυτό όμως στο οποίο οι κατηγορίες συμβάλλουν είναι η εμπέδωση της αντίληψης ότι η Σύμβαση δεν αφορά μόνο την προστασία των παιδιών ως ευάλωτων ατόμων, αλλά και τις υποχρεώσεις των Κρατών να παρέχουν στα παιδιά τα απαραίτητα μέσα για να αναπτυχθούν και να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές μιας κοινωνίας. Η Σύμβαση ορίζεται επίσης από τέσσερις Αρχές:

α) της Μη Διάκρισης,

β) της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού

 γ) του δικαιώματος στη Ζωή, Επιβίωση και Ανάπτυξη, και

δ) του Σεβασμού για τις απόψεις του παιδιού (Hodgkin & Newell , 2007).