Θέμα 4 Η Αρχή της Ζωής, Επιβίωσης και Ανάπτυξης

Η Αρχή της Ζωής, Επιβίωσης και Ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 της Σύμβασης, καθορίζει την υποχρέωση των Κρατών να παρέχουν όλα τα κατάλληλα μέσα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, όχι μόνο όσον αφορά στην προετοιμασία των παιδιών για ενηλικίωση, αλλά και στη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για το παρόν (Hodgkin & Newell, 2007). Η έννοια της «βέλτιστης ολιστικής ανάπτυξης» δεν περιορίζεται στη φυσική ανάπτυξη, αλλά διασφαλίζει επίσης την ψυχολογική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται επίσης σε άλλα Άρθρα της Σύμβασης, όπως το Άρθρο 29 (οι στόχοι της εκπαίδευσης), το Άρθρο 27 (επαρκές βιοτικό επίπεδο) και το Άρθρο 31 (το δικαίωμα στην ξεκούραση, το παιχνίδι και τον ελεύθερο χρόνο). Όλα μαζί περιγράφουν μια ολιστική εξέλιξη του παιδιού, που δεν περιορίζεται στον γνωστικό ή κοινωνικό τομέα. Τα Κράτη πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς για να υποστηρίξουν τις οικογένειες στην επίτευξη της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού. Δεδομένου ότι το Άρθρο 29 σχετίζεται με το Άρθρο 6, το Κράτος είναι επίσης υπεύθυνο να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν τις καλύτερες δυνατότητες μέσω της εκπαίδευσης. Η βέλτιστη ολιστική ανάπτυξη του παιδιού είναι προστατευτικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής του.