Θέμα 3 Η Υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Σύμβαση (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx) υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, μια ημερομηνία που εορτάζεται από τότε ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Σύμβαση (Επισυναπτόμενο 1), ένα έγγραφο του Ο.Η.Ε. που επικυρώθηκε από όλα τα Kράτη παγκοσμίως εκτός από τις Η.Π.Α. (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en), έχει καταστεί το πιο αναγνωρισμένο δεσμευτικό έγγραφο του Ο.Η.Ε. Με την επικύρωση του εγγράφου, τα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την εφαρμογή της Σύμβασης στην επικράτειά τους και να εναρμονίζουν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τα όσα αυτή ορίζει. Μόλις επικυρωθεί, η Σύμβαση γίνεται νομικό έγγραφο για το αντίστοιχο Κράτος, πάνω από κάθε εθνικό δίκαιο. Τα Κράτη υποχρεούνται να υποβάλλουν Έκθεση στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Επιτροπή) (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx) κάθε 5 χρόνια, στην οποία να περιγράφουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε εθνικό επίπεδο, καθώς και πιθανές παραβιάσεις που εξακολουθούν να υφίστανται και που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Διάφοροι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), μαζί με ανεξάρτητα ιδρύματα, όπως η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού που δραστηριοποιούνται σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, καλούνται να υποβάλουν συμπληρωματική Έκθεση στην Επιτροπή, εκφράζοντας τις δικές τους ανησυχίες και απόψεις για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού.