Θέμα 3 Η Αρχή Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού

Η Αρχή Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης, υποχρεώνει τα Κράτη να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις των συνθηκών του παιδιού και να τις ενσωματώνουν σε κάθε διαδικασία λήψης απόφασης, ώστε αυτή να είναι η καλύτερη δυνατή απόφαση για το παιδί (Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2018). Η απόφαση πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή για την παρούσα και τη μελλοντική ζωή του παιδιού. Σε κάθε διαδικασία λήψης απόφασης, οι πιθανές θετικές και αρνητικές συνέπειες πρέπει να αξιολογούνται. Τα Κράτη πρέπει να  εφαρμόζουν διαδικασίες, έτσι ώστε οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά να μπορούν να αξιολογούν το συμφέρον του παιδιού και να παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφάρμοσαν τη διαδικασία και να παρέχουν αιτιολόγηση γιατί η συγκεκριμένη απόφαση είναι η καλύτερη δυνατή για το παιδί (Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2017). Η κατοχύρωση διαδικασιών αξιολόγησης του συμφέροντος του παιδιού αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τη βέλτιστη ποιότητα ζωής  κάθε παιδιού.