Θέμα 3 Ένα Προτεινόμενο Μοντέλο για Συμμετοχική Δράση Προώθησης της Ποιότητας Ζωής του Παιδιού με τη Συνεργασία του Σχολείου και της Κοινότητας.

Τρία βασικά στοιχεία της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης (Kelly, 2005):

ØΣυνεργασία με την κοινότητα

ØΕμπλοκή της κοινότητας

ØΑναστοχασμός και αξιολόγηση

Η Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης ως κυκλική διαδικασία περιλαμβάνει τρεις βασικές επαναλαμβανόμενες φάσεις (Johnson, 2012˙ Smith, Willms, & Johnson,1997):

(1) Καθορισμός του προβλήματος

(2) Διερεύνηση

(3) Δράση

Τι πρέπει να θυμόμαστε για τη Συμμετοχική Έρευνα Δράσης (Elden & Levin, 1991˙ Koshy, 2005):

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι και ενδιαφερόμενοι φορείς που κάνουν ότι κάνει συνήθως και ένας ερευνητής.

Η συμμετοχική μέθοδος περιλαμβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν «κοινούς» ανθρώπους να παίξουν ένα ενεργό και σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. 

Η Συμμετοχική Έρευνα Δράσης βασίζεται κυρίως στα προβλήματα και στα πλαίσια της πρακτικής αλλά και στους τρόπους που οι συμμετέχοντας μελετούν, σχεδιάζουν δράσεις και δρουν συνεργατικά στα προβλήματα αυτά προς όφελος της μάθησης και προώθησης ευκαιριών στη ζωή των μαθητών και των κοινοτήτων τους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζί με μαθητές, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους.