Θέμα 2 Τρόποι Αξιολόγησης

Οι τρόποι αξιολόγησης παρουσιάζονται στο βιωματικό εργαστήρι αρ.4, όπου δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών στη μάθησή τους μέσα από μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν εργασίες, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και θεωρούνται αποτελεσματικές. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογεί την κατανόηση των μαθητών μέσα από την παρατήρηση, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μάθησης. Παρακολουθεί, λοιπόν, συνεχώς,  τηρώντας ερωτηματολόγιο ελέγχου για να καταγράφει την επίδοση των μαθητών, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους με υλικά, οδηγίες και με άλλους μαθητές.

Πέραν από την παρατήρηση των πολλαπλών τρόπων αξιολόγησης των μαθητών, ένα σημαντικό συστατικό για την καταγραφή του επιπέδου κατανόησής τους, αποτελεί η δημιουργία των φακέλων επίδοσης και δραστηριοτήτων τους (portfolio). Οι φάκελοι επίδοσης και δραστηριοτήτων των μαθητών τηρούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και περιέχουν τις εργασίες και τα επιτεύγματα των μαθητών σε διάφορα μαθήματα, καθώς και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και τις αξιολογήσεις τους. Ο Armstrong (2009), επιβεβαιώνει την ανάγκη της εφαρμογής των φακέλων επίδοσης και δραστηριοτήτων στην τάξη για πέντε βασικούς λόγους: για επιβράβευση των κατορθωμάτων των μαθητών, για να έχουν οι μαθητές μία εικόνα της πορείας τους, για σκοπούς ενημέρωσης άλλων ενηλίκων (γονέων και επαγγελματιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση), για περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ μαθητών και για καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να εντοπίσουν τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και τους τομείς που αναπτύχθηκαν, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.