Θέμα 2 Συμμετοχική Έρευνα Δράσης για την Προώθηση της Ποιότητας Ζωής του Παιδιού

Τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί, που εξαρτώνται από διάφορες ομάδες που δουλεύουν αποτελεσματικά (π.χ. δάσκαλοι, αρχές, γονείς κτλ.) και πρέπει να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και στην προώθηση μιας πιο ποιοτικής ζωής γι’ αυτά. Μια δικαιωματοκεντρική προσέγγιση για την Ποιότητα Ζωής των Παιδιών είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τη συλλογική κοινωνίακοινότητα.

Κάθε μέλος της κοινότητας αναμένεται ότι θα δρα χωρίς διακρίσεις απέναντι στα παιδιά, προωθώντας δράσεις υπέρ της προστασίας των παιδιών και βοηθώντας τα μέλη της που είναι πιο ευάλωτα (π.χ. τα παιδιά).

Η συμμετοχική έρευνα δράσης (PAR) είναι ένα υποσύνολο της Έρευνας Δράσης (Gillis & Jackson, 2002; Morales, 2016).

Γενικά, η Έρευνα Δράσης (Reason & Bradbury, 2011) χρησιμοποιείται για:

  • Προώθηση της αλλαγής, της ανάπτυξης και της κατανόησης των ανεπαρκειών και των αναγκών των συμμετεχόντων.
  • Διευκόλυνση της συμμετοχικής ανάπτυξης, του καταμερισμού της ευθύνης για νέα δράση και της γνώσης που βασίζεται στην εμπειρία.
  • Βελτίωση της συνεργασίας, προβληματισμών για ανάπτυξη δράσεων, την αξιολόγηση των δράσεων και λήψη αποφάσεων για νέες δράσεις και εύρεση πρακτικών λύσεων.

Η υιοθέτηση της προσέγγισης PAR για την προώθηση της CQL αντικατοπτρίζει μια κοινή δράση για την υποστήριξη της CQL με τη συμμετοχή παιδιών, δασκάλων, γονέων και άλλων μελών της ευρύτερης κοινότητας.

Γιατί να εφαρμόσουμε την Έρευνα Δράσης για την προώθηση της Ποιότητας Ζωής των Παιδιών;

Έρευνα Δράσης (Reason & Bradbury, 2011):

  • Προωθεί την αλλαγή, την ανάπτυξη και την κατανόηση των ανεπαρκειών και των αναγκών των συμμετεχόντων.
  • Διευκολύνει την ανάπτυξη συμμετοχής, τον καταμερισμό της ευθύνης για μια νέα δράση και τη γνώση που βασίζεται στην εμπειρία.
  • Ενισχύει τη συνεργασία, τον αναστοχασμό των δράσεων, την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων για νέες δράσεις και πρακτικές λύσεις.

Η Έρευνα Δράσης αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης αναμένεται να συμβάλλει στην προώθηση της ποιότητας ζωής των παιδιών με τη συμμετοχή των Παιδιών, των δασκάλων, των γονέων και άλλων μελών της ευρύτερης κοινότητας.

Φάσεις και ερωτήσεις στη Συμμετοχική Έρευνα Δράσεις (Johnson, 2012˙ Smith, Willms & Johnson,1997)