Θέμα 2 Παιδική ευεξία

  • Τι είναι καλό για τα παιδιά;
  • Ποιες είναι οι ιδιότητες μιας καλής ζωής για τα παιδιά;
  • Πως αλλάζουν τα πρότυπα «ευεξίας» καθώς αναπτύσσονται τα παιδιά;
  • Ποιοι είναι οι στόχοι για την ανάπτυξη, εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση των παιδιών;

Οι απαντήσεις που δίνονται για τις πιο πάνω ερωτήσεις είναι πάντα συνδεδεμένες με τις πεποιθήσεις, τα στερεότυπα, τις αξίες και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις  και εξετάζονται πάντα από την σκοπιά των ενηλίκων. Η εστίαση στην παιδική ευεξία είναι εξίσου ευαίσθητη ως προς την παιδική ευπέθεια (Ben-Arieh et al., 2014).

Γιατί η“παιδική ευεξία” είναι πιο περίπλοκος όρος από την“ευεξία”?

Περιλαμβάνει εξίσου τις ζωές των παιδιών στο παρόν και πως το παρόν επηρεάζει το μέλλον και την ανάπτυξη τους.

Η ανάπτυξη των παιδιών δεν είναι ένα οριοθετημένο ψυχολογική ζήτημα, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας και του χρόνου που ζουν.

Οι κοινωνίες επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών όπως επίσης και την ανάπτυξη τους σε διάφορους τομείς όπως την κοινωνική τους κατάσταση, το φύλο, το χρώμα και τη θρησκεία τους.

(Ben-Arieh et al., 2014).

UNICEF: Οι έξι διαστάσεις της ευεξίας

Photo by Senjuti Kundu from Unsplash

  1. Υλική ευεξία
  2. Υγεία και ασφάλεια
  3. Εκπαιδευτική ευεξία
  4. Οικογένεια και κοινωνικές σχέσεις
  5. Συμπεριφορές και ρίσκα
  6. Αντικειμενική ευεξία

Διαστάσεις της ευεξίας

Τάσεις σε διάφορες ομάδες φαίνεται να αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά αλλά και τι τους επιτρέπει να ευδοκιμήσουν

(Moore and Lippman, 2005).

The Το επίπεδο της παιδικής ευεξίας επηρεάζεται από τις ομάδες αναφοράς με τις οποίες συγκρίνουν τον εαυτό τους

(Carbonell, 2005).

Σε μικρό-επίπεδο, τα επιτεύγματα φαίνεται να αποτελούν σημαντικό μέρος της ευτυχίας των παιδιών

(Howell, 2009).

Σύνδεση μεταξύ της πρώιμης παιδικής ηλικίας και των μεταγενέστερων σταδίων

Σχέση μεταξύ βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων και δυναμικές που ενδυναμώσουν τις αρχικές ανισότητες των παιδιών μέσω αναπτυξιακών διαδικασιών.

Η ευεξία σχετίζεται με την ευκαιρία, την ικανότητα να αξιοποιεί ξεχωριστές ευκαιρίες, καθώς και με την ελευθερία να το κάνει σε αντιστοιχία με τις δικές του προτιμήσεις.