Θέμα 2 Ο ρόλος των γονέων

Η γονική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα των γονέων να κατανοούν τα πράγματα από την πλευρά του παιδιού, καθώς η ενσυναίσθηση επικεντρώνεται στις εμπειρίες του παιδιού να κατανοήσουμε τον εαυτό και τους άλλους ενήλικες (Stern, Borelli & Smiley, 2015). Όταν καλλιεργείται η ενσυναίσθηση των γονέων, αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των παιδιών, επειδή οι γονείς μπορούν να παρέχουν μια ασφαλή βάση για τα παιδιά να εκφράζουν τις συναισθηματικές τους εμπειρίες (Stern, et al., 2015). 

Κατά συνέπεια, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, κατανόηση και κοινούς στόχους για το παιδί.