Θέμα 2 Η ιεραρχία του Bronfenbrenner

Ιεραρχία για το πώς προκύπτουν οι σχέσεις μεταξύ του παιδιού και του κόσμου

Μικρο-σύστημα (πυρηνικές σχέσεις)

✔Αφορά τους πλησιέστερους ανθρώπους και ιδρύματα

✔«Το βρέφος αρχικά συνειδητοποιεί μόνο γεγονότα στο άμεσο περιβάλλον του […]. Μέσα σε αυτόν τον εγγύ τομέα, η εστίαση της προσοχής και της ανάπτυξης της δραστηριότητας τείνει αρχικά να περιορίζεται ακόμη πιο στενά σε γεγονότα, άτομα και αντικείμενα που επιδρούν άμεσα στο βρέφος » (Bronfenbrenner, 1979, σ. 9-10).

 

Εξω-σύστημα (κοινότητα)

✔Μέρη και άτομα εκτός του νοικοκυριού αλλά με άμεση επαφή με το βρέφος

✔Φίλοι της οικογένειας, γείτονες, ευρύτερη οικογένεια, μέσα ενημέρωσης, και άλλα

Συμπερασματικές σκέψεις

Χωρίς πολλή προσπάθεια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί θα συμβάλει στην ανάπτυξή του: «Με απλά λόγια, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν καλύτερα με ένα διαδραστικό, σχεσιακό τρόπο, παρά μέσω ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που εστιάζει σε οδηγίες»

(NSCDC, 2004, p. 5)