Θέμα 2 Δραστηριότητες καθοδηγούμενες από τα παιδιά και τους ενήλικες

Διάφορα είδη δραστηριοτήτων:

✔καθοδηγούμενες από τα παιδιά ( λιγότερο δομημένες εκ φυσικού)

✔καθοδηγούμενες από τους ενήλικες (πιο δομημένες γιατί καθορίζονται/καθοδηγούνται από ένα ενήλικα)

 

καθοδηγούμενες από τα παιδιά vs καθοδηγούμενες από τους ενήλικες

Kαθοδηγούμενες από τα παιδιά:

✔καλύτερος αυτό-έλεγχος

✔τα παιδιά εξασκούν δεξιότητες λήψης αποφάσεων, κινούνται με τον δικό τους ρυθμό, ανακαλύπτουν τους δικούς τους τομείς ενδιαφέροντος και τελικά εμπλέκονται πλήρως στα ενδιαφέροντα που επιθυμούν να ακολουθήσουν

Kαθοδηγούμενες από τους ενήλικες:

✔θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη αυτό-ελέγχου, καθώς οι ενήλικες σε τέτοια σενάρια μπορούν να παρέχουν εξωτερικές υποδείξεις σχετικά με το τι πρέπει να συμβεί και πότε

✔τα παιδιά συμφωνούν με τους κανόνες και τις ανησυχίες των ενηλίκων και χάνουν μερικά από τα οφέλη που τους προσφέρει το παιχνίδι, ιδίως στην ανάπτυξη δημιουργικότητας, ηγεσίας και ομαδικών δεξιοτήτων