Θέμα 1 Η σημαντικότητα του παιχνιδιού για τα παιδιά

Πώς τα παιδιά αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο;

Το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να μεγαλώνουν με υγιή τρόπο… Αλλά ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτό;

✔Καλύτερη ένταξη στις ομάδες συμμαθητών

✔Ανάπτυξη ισχυρότερων κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών, στο πλαίσιο της οικογένειας και των φίλων

✔Καλύτερη μη λεκτική επικοινωνία

Το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να μεγαλώνουν με υγιή τρόπο… Αλλά ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτό;

✔Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η διαπραγμάτευση, η επίλυση συγκρούσεων και η ηγεσία, χρήσιμες για την ενήλικη ζωή

✔Καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο: ταχύτερη μάθηση, βελτιωμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και καλύτερη συμπεριφορά

«Το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα τους καθώς αναπτύσσουν τη φαντασία, την επιδεξιότητα, και τη φυσική, γνωστική και συναισθηματική δύναμη»

(Ginsburg, 2007, p. 183)