Θέμα 1 Η δημιουργία προφίλ για να καταλάβουμε τους μαθητές

Καθώς κάθε άτομο είναι μοναδικό, σύμφωνα με τις διανοητικές του δυνατότητες, οι τύποι νοημοσύνης μπορούν να ενεργοποιηθούν, αν δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες (Gardner, 2006 και Lazear, 2003). Υπό αυτή την έννοια, όλοι οι μαθητές μπορούν να είναι επιτυχημένοι με διάφορους τρόπους ανάλογα με τον ρυθμό τους, αν και μερικοί από αυτούς θα βελτιωθούν πιο εύκολα σε ένα τομέα από ότι σε άλλους. Συνεπώς, ο κάθε εκπαιδευτικός χρειάζεται να δημιουργήσει ένα προφίλ για τους μαθητές του για να σχεδιάζει δραστηριότητες και να κάνει τα μαθήματά του, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους. Ο Moran και άλλοι (2006), συμφωνούν ότι μία τέτοια προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το προφίλ του κάθε μαθητή, το οποίο θα τους βοηθήσει να οργανώσουν τα μαθήματά τους, σύμφωνα με τη δυναμική της τάξης και να καταλάβουν ποιοι μαθητές δυσκολεύονται. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρατηρεί και να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά των μαθητών και να παρέχει ένα πλούσιο περιβάλλον μέσα στο οποίο να αλληλεπιδρούν, να τους εκθέτει σε διάφορους τύπους νοημοσύνης και να ανακαλύπτει τους τομείς των δυνατοτήτων τους και τον τρόπο που αυτοί συνδυάζονται. Καθώς οι μαθητές αξιολογούν τις δυνατότητές τους, θα μπορέσουν να διαχειριστούν τη μάθησή τους προσεγγιζοντας καινούργιες έννοιες μέσα από τους δικούς τους τρόπους κατανόησης, ενισχύοντας, έτσι, το κίνητρο και την ικανοποίησή τους.