Θέμα 1 Εισαγωγή στην Ποιότητα Ζωής μέσω μιας Προσέγγισης Βασισμένης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) καθόρισε την Ποιότητα Ζωής ως την «αντίληψη ενός ατόμου για τη θέση του στη ζωή στο πλαίσιο του πολιτισμού και του συστήματος αξιών στο οποίο ζει και σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του» (Whoqol Group, 1995, σελ. 1403-1409). Πρόκειται για μια ευρεία έννοια που επηρεάζεται με πολύπλοκο τρόπο από τη σωματική υγεία του ατόμου, την ψυχολογική κατάσταση, τις προσωπικές πεποιθήσεις, τις κοινωνικές σχέσεις και τη σχέση του με εμφανή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του.

Βάσει αυτού του ορισμού, είναι προφανές ότι διάφοροι παράγοντες αλληλοσυνδέονται στον καθορισμό του επιπέδου ποιότητας ζωής ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ποιότητα ζωής των παιδιών, η εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων του παιδιού είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη μιας ποιοτικής ζωής. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση των τεσσάρων Αρχών της Σύμβασης και της σχέσης τους με την ποιότητα ζωής, καθώς και το πώς συγκεκριμένα Άρθρα της Σύμβασης σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών.