Θέμα 1 Εισαγωγή στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ανθρωπότητα βίωσε ταπεινωτικές ανθρώπινες συμπεριφορές και πρακτικές, αμφισβήτηση αξιών και ιδανικών που ήταν σεβαστά για αιώνες, ενώ το τέλος του πολέμου άφησε την ανθρωπότητα άφωνη μπροστά στο μέγεθος των διαπραχθέντων φρικαλεοτήτων και σε κατάσταση σοκ ως προς το βαθμό στον οποίο μπορεί να φτάσει η απάνθρωπη μεταχείριση ανθρώπου από άνθρωπο. Ως εκ τούτου, προέκυψε μια ανάγκη που απαιτούσε τη συνεργασία όλων των κρατών, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποτροπής παρόμοιας μελλοντικής καταστροφής. Έτσι, το 1948, υπό την καθοδήγηση της Eleanor Roosevelt, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/), ένα ιστορικό έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά το γεγονός ότι η Οικουμενική Διακήρυξη είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο που ορίζει τα δικαιώματα ως καθολικά, αναφαίρετα και αδιαίρετα, ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της οδήγησε στη δημιουργία δύο Συμφώνων: το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx).