Εργαστήρι 4: Εφαρμογή στρατηγικών και τρόποι αξιολόγησης