Εργαστήρι 3: Η Αρχή της Μη-Διάκρισης και η Αρχή της Συμμετοχής