Εργαστήριο 5: Καθορισμός Μεθόδων για τον Αναστοχασμό, την Αξιολόγηση και τον Επαναπροσδιορισμό του Σχεδίου Δράσης