Εργαστήριο 4: Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Δημιουργία Κοινοπραξίας για την Προώθηση της Ποιότητας Ζωής των Παιδιών στην Κοινότητα