Εργαστήριο 3: Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Δικτύωση και Εμπλοκή Ενδιαφερομένων από την ευρύτερη Κοινωνία