Σύνοψη

Ενώ η ιδέα της ΠΝ βρίσκεται μόνο στη θεωρία, υπάρχει επαρκής δικαιολόγηση, όπως φαίνεται στο Μέρος 1, γιατί αυτή η θεωρία μπορεί να βοηθήσει τη μάθηση, η οποία μπορεί να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή και την κοινωνική εμπλοκή. Η σχέση των τύπων νοημοσύνης στη διαδικασία της μάθησης, πρέπει να αποτελεί το σημείο-κλειδί στη συζήτηση για τους τρόπους προώθησης της ενεργού συμμετοχής, των καλών ακαδημαικών επιδόσεων και της επιτυχίας των μαθητών. Οι ευκαιρίες μάθησης, που προσφέρει η ΠΝ, καθιστούν τους μαθητές ικανούς να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες ταυτόχρονα και να αποκτήσουν ένα προφίλ πολλών δεξιοτήτων, το οποίο είναι απαραίτητο σε κάθε κοινωνικό τους ρόλο. Η προετοιμασία αυτών των βιωματικών εργαστηρίων επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός πλαισίου για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο να τους παρέχει γνώσεις και στρατηγικές βελτίωσης των τρόπων διδασκαλίας στη βάση της θεωρίας της ΠΝ. Ο κύριος στόχος ήταν να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της θεωρίας της ΠΝ, να αναλογιστούν τις πρακτικές εφαρμογές και τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών εντός του πλαισίου της ΠΝ και να αναπτύξουν το δικό τους Σχέδιο Μαθήματος στη βάση της ΠΝ. Η διδασκαλία, μέσω του πλαισίου της ΠΝ, μπορεί να φέρει τις επιθυμητές αλλαγές στο περιβάλλον της τάξης, αφού η μάθηση και η αξιολόγηση γίνονται μέσα από μία ποικιλία εμπειριών, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες για μία ολόκληρη ζωή, τους προετοιμάζουν για καταστάσεις που θα συναντήσουν στην πραγματική τους ζωή, εκτός σχολείου, σαν πολίτες της κοινωνίας στην οποία ζουν.