Κεφάλαιο 5 Σχέδιο Μαθήματος στη βάση της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Στο τελευταίο βιωματικό εργαστήρι οι εκπαιδευόμενοι αναστοχάζονται και εφαρμόζουν τις γνώσεις που πήραν και συγκροτούν ομαδικά ένα σχέδιο μίας ενότητας μαθήματος, μέσα στο οποίο ενσωματώνουν τους διάφορους τύπους νοημοσύνης για να αυξήσουν, έτσι, τα οφέλη που προκύπτουν από την άσκηση. Υιοθετούν μία διεπιστημονική μέθοδο διδασκαλίας, όπου οι μαθητές θα εργάζονται με πρακτικούς τρόπους, που αντανακλούν τον πραγματικό κόσμο. Τέτοιες  δραστηριότητες προσομοίωσης δίνουν στους μαθητές ευκαιρίες να εμβαθύνουν σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής και να πειραματιστούν με δοκιμασίες, που θα συναντήσουν στη ζωή τους, συνδέοντας, με αυτό τον τρόπο, άρρηκτα τη μάθησή τους με τη ζωή τους, μέσα από ωφέλιμη μάθηση, ενεργό συμμετοχή και κοινωνική εμπλοκή. Το τελικό αποτέλεσμα θα λειτουργήσει, επίσης, σαν τρόπος αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που απέκτησαν οι συμμετέχοντες από την εκπαίδευση.

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες:

  • Να αναγνωρίζουν τα κύρια σημεία της ύλης για τον σχεδιασμό ενός μαθήματος βάση της ΠΝ.
  • Να αξιολογούν τη σημασία του σχεδιασμού ενός μαθήματος, που εμπεριέχει την πολλαπλή νοημοσύνη, για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής, της κοινωνικής εμπλοκής και της ευημερίας των μαθητών.
  • Να σχεδιάζουν ένα μάθημα χρησιμοποιώντας την πολλαπλή νοημοσύνη.