Κεφάλαιο 4 Πολλαπλή Νοημοσύνη και Αξιολόγηση

Η εφαρμογή της θεωρίας της ΠΝ μέσα στην τάξη, ως πλαίσιο, δεν είναι εύκολη, αφού οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι δημιουργικοί στη διδασκαλία τους, στη μάθηση και στην αξιολόγηση. Ίσως, χρειαστεί να αμφισβητήσουν τις προηγούμενές τους θεωρίες, συμπεριφορές και γνώσεις, σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτό το σεμινάριο επιδιώκει να δώσει τρόπους εναλλακτικής αξιολόγησης, οι οποίοι εμπίπτουν στην οπτική της θεωρίας της ΠΝ.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες:

  • Να αναπτύσσουν στρατηγικές -μία για κάθε τύπο νοημοσύνης- για να τις ενσωματώνουν στο μάθημα, έτσι ώστε να προωθούν την ενεργό συμμετοχή, την κοινωνικοποίηση και την ευημερία των μαθητών.
  • Νααναγνωρίζουν τρόπους αξιολόγησης των μαθητών μέσα από προσεγγίσεις της ΠΝ.