Κεφάλαιο 2 Η Ποιότητα Ζωής μέσα από την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μια Παιδαγωγική Προσέγγιση Βασισμένη στα Δικαιώματα

Η Ενότητα 2 στοχεύει να παρέχει στον αναγνώστη τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να κατανοήσει τη σύνδεση ανάμεσα στις τέσσερις Αρχές της Σύμβασης και την ποιότητα ζωής των παιδιών. Η ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να αναπτύξουν δεξιότητες στην ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, παρέχει ευκαιρίες προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των παιδιών.

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να:

  • Επεξηγούν πώς συγκεκριμένες πρακτικές παραβιάζουν την Αρχή της Μη Διάκρισης.
  • Εντοπίζουν περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που ενδέχεται να περιορίζουν τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αναψυχής, παιχνιδιού, αλλά και καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
  • Αξιολογούν ευκαιρίες για τη συμμετοχή των παιδιών στη σχολική κοινότητα.
  • Επεξηγούν τον αντίκτυπο της φτώχειας στην ανάπτυξη των παιδιών και την ποιότητα ζωής τους.
  • Εντοπίζουν τρόπους αντιμετώπισης της φτώχειας εξετάζοντας τις ρίζες του προβλήματος, ως μέσο διασφάλισης της ανάπτυξης των παιδιών.
  • Προσδιορίζουν πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διασφάλιση της Αρχής του συμφέροντος του παιδιού.