Κεφάλαιο 2:Ποιότητα ζωής των παιδιών

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τον όρο «ποιότητα ζωής». Περιλαμβάνει δυο θέματα και 4 εργαστήρια με σύνολο 11 δραστηριότητες. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι οι συμμετέχοντες να καταλάβουν τον όρο, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και ποιες πολιτικές εφαρμόζονται καθώς παρακολουθούν πως διαφοροποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες σε διάφορες χώρες παγκοσμίως. life”. It contains two topics and four workshops with  a total of 11 activities. The aim of this unit is for the participants to understand the concept, which factors affect our quality of life and which policies are implemented while observing how it differs around the world according to the country’s condition.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να¨

 • Περιγράψουν τον ορισμό ποιότητα ζωής
 • Περιγράψουν τις παραλλαγές της ποιότητας ζωής σε όλο τον κόσμο
 • Αναγνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής
 • Αναγνωρίσουν τους Δείκτες Ποιότητας Ζωής
 • Προσδιορίσουν τη σημαντικότητας του καθενός σε διάφορες χώρες
 • Αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της ποιότητας ζωής των παιδιών
 • Περιγράψουν την Ποιότητα ζωής των παιδιών σε όλο τον κόσμο
 • Κατανοήσουν την πολιτική και τη νομοθεσία για τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των παιδιών
 • Παρουσιάσουν την ποιότητα ζωής σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου
 • Αναφέρουν πολιτικές που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των παιδικών
 • Εισηγηθούν άλλους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής των παιδιών