Κεφάλαιο 1: Παιδική ευεξία

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους όρους «ευεξία» και «παιδική ευεξία», όπου δίνονται διαφορετικοί ορισμοί όπως και εξηγήσεις για το τι επηρεάζει την ευεξία του ανθρώπου. Περιλαμβάνει επίσης ένα εργαστήρι με τέσσερις δραστηριότητες. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τον όρο «ευεξία» και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ευεξία των παιδιών.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να:

-Καταλάβουν την έννοια της ευεξίας

-Καταλάβουν την αντικειμενικότητα και υποκειμενικότητα της έννοιας

-Αναγνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ευεξία των παιδιών

-Κατανοήσουν τους παράγοντες (ή τις κατηγορίες) που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αξιολογείται η ευεξία των παιδιών