Κεφάλαιο 1 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  • Ποια ήταν η αφορμή για την υιοθέτηση διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα;
  • Γιατί τα παιδιά έχουν διαφορετικά δικαιώματα από τους ενήλικες;
  • Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού;
  • Ποια είναι η σχέση των δικαιωμάτων του παιδιού και της ποιότητας ζωής;

Η ενότητα αυτή στοχεύει να παρέχει στον αναγνώστη τις γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσει της βασικές αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού, με στόχο την μετέπειτα διευκόλυνση της κατανόησης της ποιότητας ζωής των παιδιών μέσα από μια προοπτική που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Στόχοι της Ενότητας 1

Οι συμμετέχοντες να μπορούν να:

  • Προσδιορίσουν τα δικαιώματα του παιδιού.
  • Περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας ζωής και των δικαιωμάτων του παιδιού.
  • Προσδιορίσουν τα εμπόδια που τίθενται από την κοινωνία, παρεμποδίζοντας τα παιδιά να βιώνουν ψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.