Ενότητα 2 Η ενσυναίσθηση στο σχολείο: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σκοποί:

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να:

  • Εκφράζουν τα συναισθήματα τους με θετικό και γνήσιο τρόπο.
  • Επιδεικνύουν κατανόηση και ειλικρίνεια στην οικοδόμηση των σχέσεων με τους άλλους και να μοιράζονται/εκφράζουν τα συναισθήματα τους με ενσυναίσθηση.
  • Συλλογίζονται από κοινού ή όχι σε προσωπικές εμπειρίες, αποφάσεις ζωής και ανησυχίες τους, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς της ενεργητικής ακρόασης.