Ενότητα 1 Θεωρητική ανασκόπηση των όρων ενσυναίσθηση και ενεργητική ακρόαση

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να διδάξει εκπαιδευτικούς και γονείς τι είναι η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση και να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν/καλλιεργήσουν σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη, το πραγματικό ενδιαφέρον και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

Σκοποί:

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να:

  • Μάθουν τι είναι ενσυναίσθηση και ενεργητική ακρόαση.
  • Ακούν με ενσυναίσθηση και κατανόηση.
  • Μοιράζονται συναισθήματα ενσυναίσθησης και κατανόησης για τον άλλον.
  • Ενεργοποιούν τους μηχανισμούς της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης μέσα από το μοίρασμα κοινών ή όχι εμπειριών με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.