Βιβλιογραφία

Ελληνική

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. (2016). Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του

  Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, σχετικά με την πρακτική που εφαρμόστηκε από δύο ποδοσφαιρικά σωματεία για   καταβολή χρηματικού ποσού από γονείς παιδιών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, για την παραχώρηση   ελευθέρας μεταγραφής τους.  Λευκωσία, Κύπρος: Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  (2017). Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του

  Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, καθόσον αφορά στην ύπαρξη φιλικού προς το παιδί μηχανισμού υποβολής   παραπόνου στο χώρο της εκπαίδευσης.  Λευκωσία, Κύπρος: Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του   Παιδιού.

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. (2017α). Συμμετοχή παιδιών σε τηλεοπτικές και καλλιτεχνικές

  παραγωγές.  Οδηγός για επαγγελματίες και γονείς.  Λευκωσία, Κύπρος: Επίτροπος Προστασίας των   Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  (2017β). Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του

  Παιδιού αναφορικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης των παραστάσεων παιδικού/νεανικού θεάτρου και τις   διαδικασίες ηλικιακής ταξινόμησης όλων των θεατρικών παραστάσεων.  Λευκωσία, Κύπρος: Επίτροπος   Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  (2018). Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του

  Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τη μη καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.)   σε παιδιά με αναπηρία, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας τους ως ήπιας ή μέτριας.  Λευκωσία, Κύπρος:   Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  (2020). Έκθεση Επιτρόπου, αναφορικά με την απουσία θεσμικού   πλαισίου λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων και αρμόδιου φορέα ελέγχου.  Λευκωσία, Κύπρος: Επίτροπος   Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Πεχτελίδης, Γ.  (2015).  Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας.  Αθήνα: Ελληνική Ένωση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Αγγλική

Ahlström, B. (2010). Student Participation and School Success—the relationship between participation, grades and   bullying among 9th grade students in Sweden. Education Inquiry, 1(2), 97-115.

Anderson, L. D., & Graham, P. A.  (2016).  Improving student wellbeing: having a say at school.  School Effectiveness and   School Improvement, 27(3), 348-366.

Casas, F. (1996). Children’s rights and children’s quality of life: Conceptual and practical issues. Social Indicators   Research, 42, 283-298.

Cook-Sather, A. (2006). Sound, Presence and Power: ‘Student voice’ in Educational Research and Reform. Curriculum   Enquiry 34(4), 359-390.

Council of Europe.  (2012). Compass. Manual for Human Rights Education with Young People.  Strasbourg: Council of   Europe. 

Council of Europe.  (2016)  Bookmarks.  A manual for combating hate speech online through human rights education.    Strasburg: Council of Europe. 

Council of the European Union. (2011). Early childhood education and care: providing all our children with the best start   for the world of tomorrow. Council Conclusions 2011/C 175/03 (May 2011), Brussels: Council of the European   Union. Available at: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf

CRC Committee.  (2005). General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood. CRC/C/GC/7/Rev.1,   para. 26.

Davies, L., Williams, C., Yamashita, H. & Ko Man-Hing, A. (2004). Inspiring schools: A literature review: Taking up the   challenge of pupil  participation. London: Carnegie Young People Initiative.

  •  

Dyment, J. E. (2004). “At That Age, You Just Accept What You Have… You Never Question Things”: Student   Participation in School Ground Greening. Children Youth and Environments, 14(1), 130-152.

Elwood, J. (2013). The role(s) of student voice in 14-19 education policy reform: reflections on consultation and   participation. London Review of  Education, 11(2), 97-111.

Emerson, L. & Lloyd, K. (2017). Measuring Children’s Experience of Their Right to Participate in School and Community:   A Rights-Based Approach. Children and Society, 31(2), 120-133.

Fielding, M. (2006). Leadership, radical student engagement and the necessity of person-centred education. International   Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 9, 299-313.

Flutter, J. (2006). ‘This place could help you learn’: student participation in creating better school environments.   Educational review, 58(2), 183-193.

Frazer, H., Guio, A.-C. and Marlier, E. (eds.) (2020). Feasibility Study for a Child Guarantee: Intermediate Report.   Brussels: European Commission.

Hart, R. A.  (1992). Children’s Participation: From tokenism to citizenship. Innocenti Essays No.4. Florence, Italy: UNICEF,   International Child Development Centre.

Head, B.W. (2011). Why not ask them? Mapping and promoting youth  participation. Children and Youth Services Review,   33, 541-547.

Herbots, K. & Put, J. (2015). The Participation Disc. International Journal of Children’s Rights, 23, 154-188.

Hodgkin, R., & Newell, P. (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the child. Geneva:   UNICEF.

Holdsworth, R. & Blanchard, M. (2006). Unheard voices: Themes emerging from studies of the views about school   engagement of young people with high support needs in the area of mental health. Australian Journal of   Guidance and Counselling, 16, 14-28.

Homana, G. A. (2018). Youth political engagement in Australia and the United States: student councils and volunteer   organizations as communities of practice. Journal of Social Science Education, 17(1), 41-54.

JNNE.  (2009).  Children’s Participation Guidebook.  Japan: Educational Cooperation Network NGO, JNNE.

Jordan, T. E. (1993). Estimating the quality of life for children around the world: NICQL ‘92’. Social Indicators Research,   30, 17-38.

Kränzl-Nagl, R., & Zartler, U. (2009). 15 Children’s participation in school and community. In Percy-Smith, B.  & Thomas,   N. (Eds). A Handbook of Children and Young People’s Participation, 164.

Kotziamani, E.  (2010).   Manual for Human Rights Education.  A Quick Guideline and Lesson Plans for Implementation at   Middle Schools and High Schools in Cyprus. Unpublished master’s thesis.  University for Peace, Costa Rica.  

Rahnema, M. (1992). Participation. In Sachs, W. (Ed.), The Development Dictionary. London: Zed Books, 116–131.

Rose, R., & Shevlin, M.  (2010).  Count me In! Ideas for Actively Engaging Students in Inclusive Classrooms.  Great   Britain: MPG Books Group, Cornwall.

Save the Children. (2010).  Putting Children at the Center.  UK: Save the Children.

United Nations. (2002). Report of the Ad Hoc Committee of the Whole of the twenty-seventh special session of the   General Assembly, A/S-27/19/Rev.1, para. 52.

Whoqol Group. (1995). The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the   World Health Organization. Social science & medicine, 41(10), 1403-1409

Whoqol Group (1997). Quality of assessment: The World Health Organization Perspective. European Psychiatry, 12(3),   263-266.