Κεφάλαιο 6:Έρευνα Δράσης στο Σχολείο και την Κοινότητα για την Προώθηση της Υψηλής Ποιότητας Ζωής των Παιδιών

Last updated: 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Εισαγωγή

  • Η ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση της Συμμετοχική Έρευνα Δράσης (PAR) ως μέσο ενδυνάμωσης των δασκάλων ώστε με την προώθηση συνεργειών μέσα και γύρω από το σχολείο να προωθήσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής για όλα τα παιδιά.
  • Η ενότητα επίσης, στοχεύει να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει παιδιά, γονείς και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να εμπλακούν, ως υποστηρικτές, σε μια έρευνα δράσης, ώστε να αυξήσουν την Ποιότητα Ζωής των Παιδιών (CQL).

Στόχοι της Ενότητας

Οι δάσκαλοι θα είναι ικανοί να:

  • Αντιληφθούν την αναγκαιότητα για καθιέρωση μιας δικαιωματοκεντρικής προσέγγισης για την Προώθηση της CQL.
  • Κατανοούν την ανάγκη καθιέρωσης συνεργιών μέσα και γύρω από το σχολείο για εξασφάλιση της CQL.
  • Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν δράσεις για να εντοπίζουν, ευαισθητοποιούν και εμπλέκουν τους ενδιαφερόμενους για την προώθηση της CQL.
  • Οι υποστηρικτές θα είναι ικανοί να:
  • Καταλαβαίνουν την έννοια της CQL και το ρόλο τους για υποστήριξη της.
  • Εξετάζουν το ρόλο της κοινότητας γύρω από το σχολείο ώστε να δρα σε μια κοινή δράση για προώθηση της CQL.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων