Κεφάλαιο 4:Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης ως Πλαίσιο στη Διδασκαλία για τη βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών και της κοινωνικοποίησής τους

Last updated: 17 Σεπτεμβρίου, 2021

Αυτό το σεμινάριο παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλάισιο για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της ευημερίας των παιδιών. Περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο οδηγεί στην εφαρμογή της ΠΝ στη μάθηση. Τα πέντε κεφάλαια επικεντρώνονται στις ακόλουθες πτυχές: α) Εισαγωγή στη θεωρία της ΠΝ και αναγνώριση του προφίλ της, β) Ξεκλείδωμα των τύπων Πολλαπλής Νοημοσύνης, γ) Θέματα που προκύπτουν στη θεωρία της ΠΝ, δ) Εφαρμογή του πλαισίου της ΠΝ και τρόποι αξιολόγησης και ε) Σχέδιο Μαθήματος με βάση την ΠΝ. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την έρευνα και την πρακτική που σχετίζεται με τη θεωρία της ΠΝ και να εμπλακούν σε δραστηριότητες που θα βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της θεωρίας της ΠΝ, να αναλογιστούν τις πρακτικές εφαρμογές και τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών εντός του πλαισίου της ΠΝ και να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα μάθημα στη βάση της ΠΝ.

Γίνεται εισαγωγή στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου νοημοσύνης. Επίσης, καθορίζεται η έννοια της ευημερίας. Επιπλέον, περιέχει ένα βιωματικό εργαστήρι (workshop) με τρεις δραστηριότητες. Σκοπός είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις έννοιες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να μοιραστούν τις απόψεις τους.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες:

  • Να συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από τους εννέα τύπους νοημοσύνης του Gardner.
  • Να αναγνωρίζουν τους δικούς τους ισχυρότερους τύπους νοημοσύνης και αυτούς των συναδέλφων τους.
  • Να σχεδιάζουν δραστηριότητες στην τάξη τους για να δημιουργήσουν το προφίλ της νοημοσύνης των μαθητών τους.
  • Να αντιλαμβάνονται την έννοια της ευημερίας και να τη συσχετίζουν με τη θεωρία της ΠΝ.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων