Κεφάλαιο 3:Ενεργητική Ακρόαση: Ένα μοντέλο επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων για να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των παιδιών για την ποιότητα ζωής τους και να ενεργούν ανάλογα

Last updated: 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Στόχος του Module

Η παρούσα εργασία αποτελεί έναν ευέλικτο οδηγό για εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτές με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονέων σε ένα μοντέλο επικοινωνίας με τα παιδιά για τις ανησυχίες και τις αντιλήψεις τους αναφορικά με την ποιότητα ζωής τους.

     Για αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση των εκπαιδευτών-εκπαιδευτικών θα βασιστεί στις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • Θεωρητική ανασκόπηση της ενσυναισθητικής ενεργητικής ακρόασης,
  • Βέλτιστες πρακτικές για τη διδασκαλία ενεργών δεξιοτήτων ακρόασης, και
  • Καλλιέργεια/ενεργοποίηση της ενσυναισθητικής ικανότητας και των ενεργών δεξιοτήτων ακρόασης των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Οι σκοποί του Module

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να:

  • Εξηγήσουν τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και να δώσουν σχετικά παραδείγματα στον εκπαιδευτικό χώρο.
  • Συζητούν τις συνέπειες της ενεργητικής ακρόασης για την ποιότητα ζωής των μαθητών/παιδιών.
  • Καθοδηγήσουν άλλους εκπαιδευτικούς στις τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης.
  • Παρουσιάσουν και να προτείνουν σε άλλους εκπαιδευτικούς, τρόπους και μέσα/κανάλια επικοινωνίας με τα παιδιά σχετικά με τις ανησυχίες/αντιλήψεις τους για την ποιότητα ζωής τους.
  • Παρουσιάσουν σε άλλους εκπαιδευτικούς τρόπους επικοινωνίας στην καλλιέργεια/προαγωγή των δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης των γονέων ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται και να ενεργούν στις ανησυχίες των παιδιών για την ποιότητα ζωής τους.

 

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων