Κεφάλαιο 2:Η Ποιότητα Ζωής των Παιδιών Μέσα Από την Προσέγγιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Last updated: 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Εισαγωγή

Το Κεφάλαιο 2 στοχεύει να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με την προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόζουν στις καθημερινές τους πρακτικές. Έτσι, το Κεφάλαιο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να  αξιοποιούν τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των παιδιών  υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Σύμβαση).

Η πρώτη ενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αποκτήσουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο, παρέχοντας μια λεπτομερή περιγραφή της Σύμβασης και των Αρχών της και του τρόπου που αυτές σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Η δεύτερη ενότητα έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτές τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για να κατανοήσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών μέσω της προοπτικής που βασίζεται στα δικαιώματα και να τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόσουν τη γνώση αυτή σε πραγματικά σενάρια.

Στόχοι

Οι εκπαιδευτές να είναι σε θέση να:

  • Αντλήσουν βασικές γνώσεις για την ιστορική πορεία που οδήγησε στη δημιουργία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
  • Προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Σύμβασης ως νομικό εργαλείο για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού.
  • Αναλύουν τον όρο «ποιότητα ζωής των παιδιών» με αναφορά στις τέσσερις Αρχές της Σύμβασης.
  • Εξηγούν τη σύνδεση μεταξύ ορισμένων Άρθρων της Σύμβασης και της ποιότητας της ζωής των παιδιών.
  • Ενισχύουν τη σημασία που αποδίδεται στην ποιότητα ζωής των παιδιών μέσω της δικαιωματικής προσέγγισης της εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων