Ενότητα 1:Παιδική Ευεξία και Ποιότητα ζωής των παιδιών: Εννοιολογικό Πλαίσιο και διαστάσεις

Last updated: 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Εισαγωγή

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει έρευνες και δεδομένα σχετικά με την παιδική ευεξία και ποιότητα ζωής των παιδιών. Στόχος του μαθήματος είναι να εμπλέξει τους συμμετέχοντες σε διαδραστικές δραστηριότητες όπου πρώτα απαιτείται να καταλάβουν τη σημαντικότητα των ορισμών ευεξία και ποιότητα ζωής και τότε να ανακαλύψουν τις κύριες προκλήσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των παιδιών και καλές πρακτικές και ευκαιρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Στόχοι: Οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να:

-Εξηγήσουν τους ορισμούς ευεξία και ποιότητα ζωής

-Εκφράσουν τις απόψεις τους για τους ορισμούς

-Αναγνωρίσουν ποιες προκλήσεις επηρεάζουν την παιδική ευεξία και την ποιότητα ζωής των παιδιών συγκεκριμένα στο δικό τους συγκείμενο

-Εισηγηθούν τρόπους εδραίωσης καλύτερης ποιότητας ζωής για τα παιδιά